Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

AROLEZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘NE

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişinin hakları başlıklı 11. madde ile teminat altına alınan haklarımın kullanılması usulüne ilişkin‘‘İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.’’ Hükmüne havi 13.maddede düzenlenen veri sorumlusuna başvuru usulüne uygun olarak başvuru hakkımı kullanıyor, şirketiniz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında;

( ) Benimle ilgili herhangi bir kişisel veri işleyip işlemediğinizi (Madde 11/1a),

( ) Benimle ilgili kişisel veri işliyorsanız bu verilerin ne tür veriler olduklarını ve içeriğini(Madde 11/1b),

( ) Benimle ilgili kişisel verileri işleme amaçlarınızı ve bu amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanmadığınızı (Madde 11/1c),

( ) Benimle ilgili kişisel verileri Türkiye içinde ve Türkiye dışında herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye herhangi bir amaç için aktarıp aktarmadığınızı (Madde 11/1ç),

( ) Benimle ilgili kişisel verilerin bilişim sistemlerince analizi sonucunda elde edilen değerlerin sizin ya da bu değerlerin başka bir kurum ya da kuruluşla paylaşılması sebebiyle lehime ya da aleyhime çıkan sonuçları (Madde 11/1g),

öğrenmek istiyorum. __ / __ /____

Ad Soyad

İmza